Algemene voorwaarden

You are here:

Algemene voorwaarden Hortinova

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot
uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen Hortinova en haar klanten, en worden
verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van de klant wordt steeds uitgesloten.

1.2 Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten,
voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.

1.3 Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig
is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige
algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze
algemene voorwaarden onderhevig te zijn.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze
schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.

2. OFFERTE

2.1 Alvorens een offerte uit te brengen zal Hortinova zich op de hoogte stellen van alle
relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren
goederen, en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken aan Hortinova.

2.2 Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij
schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen. Prijzen zijn steeds behoudens onvoorziene wijzigingen/prijsstijgingen van onze leveranciers.

2.3 De offerte is beperkt tot het geen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en
leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk
aan de klant aangerekend worden.

2.4 Het electronisch verzenden van een akkoord door de klant wordt gelijkgesteld met een
handtekening tussen de klant & Hortinova , deze heeft dezelfde waarde als een geschreven
handtekening tot bewijs van akkoord van de offerte .

2.5 Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert, is hij gehouden tot betaling van een
forfaitaire schadevergoeding van 50% op het totaalbedrag van de getekende
offerte/overeenkomst, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoeding wegens
administratieve kosten, uitvoeringskosten, en dergelijke

3. UITVOERING VAN WERKEN

3.1 Hortinova voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de
regels van de kunst.

3.2 De klant heeft tevens de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen
op vraag van Hortinova.

3.3 Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet
bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een
bestelling of enige schadevergoeding.

3.8 Hortinova behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden
te laten uitvoeren.

4. LEVERINGEN

4.1 Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering. Afgestorven
planten worden niet vervangen – de kosten ter vervanging zijn ten laste van de klant

4.2 Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook
volledig betaalbaar.

5. BEËINDIGING VAN DE WERKEN

5.1 Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is
uitgevoerd.

5.2 Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan
worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan
maken voor het niet geleverde.

7. BETALINGSMODALITEITEN

Er wordt een voorschot van 30% van het totaalbedrag gefactureerd voor opstart van de
werken. Verloop van de werken wordt gefactureerd volgens afhandeling. Voorwaarden
vermeld op factuur.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Hortinova totdat de klant alle
verplichtingen uit de met Hortinova gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen
volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden
alvorens volledige betaling.

9. KLACHTEN

9.1 Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of
de levering schriftelijk te worden gemeld aan Hortinova . Deze klacht dient duidelijk
omschreven te zijn, zodat Hortinova de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te
verhelpen, indien de klacht gegrond is.

9.2 Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met
de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.

9.3 Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.

10. AANVULLENDE VOORWAARDEN

De betonproducten worden geproduceerd met behulp van natuurlijke grondstoffen. Hierdoor
kan er, ondanks onze hoge kwaliteitseisen, in een en dezelfde productierun toch kleurverschil
optreden. Deze kleurverschillen kunnen nooit reden zijn voor weigering van producten of
reclamaties van enige aard.

Ook bij natuursteen is het mogelijk dat met name de kleur van de geleverde goederen afwijkt
van het getoonde monster of de afbeelding in de catalogus. Omdat in groeves verschillende
lagen met enige kleurnuances kunnen voorkomen, zijn wij bij levering afhankelijk van
beschikbaarheid van materiaal uit de laag die op dat moment ontgonnen wordt. Reclamaties
ten aanzien van kleurverschillen zijn daarom niet ontvankelijk. Ondanks het feit dat
natuursteen over het algemeen kleurecht is en uitermate duurzaam, zijn er enkele
kalksteenvarianten die de neiging hebben onder invloed van zon en zure regen te ‘vergrijzen’.
Tuinmaterialen mogen niet volgens dezelfde afwerkingseisen worden beoordeeld als
interieurmaterialen. In dit verband moet bijvoorbeeld bij betonklinkers een breukpercentage
tot maximaal 5% worden geaccepteerd en bij terrastegels tot maximaal 3%. Tevens is het
gebruikelijk dat randen van gezaagde artikelen zelfs al zijn deze voorzien van facetranden,
kleine beschadigingen mogen vertonen. Getrommelde materialen worden bewust beschadigd
om tot een gebruikt uiterlijk te komen. Dit impliceert eveneens dat afgebroken hoeken tot de
mogelijkheden behoren. Dit kan nooit een reden zijn voor reclamatie of niet -betaling van de
factuur.

Alle houtproducten verkleuren onder invloed van zon en regen. Het verkleuren van hout is
nimmer een terechte grond voor reclamatie van enige aard. Vergrijsd en kromgetrokken
hardhout en tuinhout wordt niet retourgenomen.